1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A VÝKLAD POJMOV


 1. 1. Prevádzkovateľom webového portálu http://www.bridee.online/ je obchodná spoločnosť Bridee.online, s. r. o., so sídlom Štefánikova 1408/58, 905 01 Senica, IČO: 54 047 013, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 49992/T (ďalej ako „Poskytovateľ“).

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a podmienky používania Portálu pre fyzické osoby – nepodnikateľov (spotrebiteľov) (ďalej ako „Spotrebiteľské obchodné podmienky“):

 • upravujú podmienky používania webového portálu bridee.online (ďalej ako „webová stránka“ alebo ako „Portál“) pre návštevníkov Portálu v postavení fyzických osôb – nepodnikateľov (spotrebiteľov);

 • upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a návštevníka Portálu v postavení fyzickej osoby – nepodnikateľa (spotrebiteľa), ktorý sa na Portáli registruje a uzatvorí s Poskytovateľom prostredníctvom Portálu príslušnú zmluvu, na základe ktorej sú registrovanému návštevníkovi poskytované rôzne bezodplatné služby, a sú neoddeliteľnou súčasťou každej takto uzatvorenej zmluvy;

 • sú dokumentom, prostredníctvom ktorého si Poskytovateľ plní voči fyzickým osobám – nepodnikateľom (spotrebiteľom) informačné povinnosti v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku“).

 1. Cieľom Portálu je vytvorenie prezentačného priestoru v online prostredí pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, na ktorom budú môcť prezentovať nimi ponúkané služby a online prostredia, kde sa budú môcť fyzické osoby – nepodnikatelia (spotrebitelia), predovšetkým nevesty, ktoré plánujú svoju svadbu, skontaktovať na diaľku s právnickými osobami a fyzickými osoba – podnikateľmi, ktorí budú na Portáli ponúkať svoje služby. Poskytovateľ týmto výslovne vyhlasuje, že služby poskytované na Portáli nie sú službami sprostredkovania zamestnania za úhradu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Poskytovateľ nie je personálnou agentúrou poskytujúcou služby zamestnania za úhradu v zmysle vyššie špecifikovaného právneho predpisu.

 1. Poskytovateľ umožňuje každému návštevníkovi Portálu dostatočne sa oboznámiť s týmito Spotrebiteľskými obchodnými podmienkami a umožňuje každému návštevníkovi Portálu jednoduchý prístup k zneniu týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok predovšetkým ich zverejnením na Portáli v nato určenej sekcii.

 1. Na účely týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok, ako aj na účely vzniku, zmeny a zániku akýchkoľvek právnych alebo iných vzťahov, ktoré vzniknú na základe týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok prostredníctvom Portálu, sa nasledujúce pojmy vykladajú takto (ak nie je ďalej v týchto Spotrebiteľských obchodných podmienkach ustanovené inak):

 • Poskytovateľ“ je právnická osoba online, s. r. o., Štefánikova 1408/58, 905 01 Senica, IČO: 54 047 013, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 49992/T;

 • Návštevník portáluje fyzická osoba neregistrovaná na Portáli, ktorá však plánuje využívať služby Portálu, a za tým účelom má možnosť sa zaregistrovať na webovej stránke;

 • Registrovaný používateľ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá sa registruje na Portáli v na to určenej sekcii a uzatvorí tak príslušnú zmluvu (o registrácii) s Poskytovateľom;

 • Zmluvné stranyje spoločné označenie Poskytovateľa a Registrovaného používateľa;

 • Zmluva“ je zmluva o registrácií uzatvorená medzi Poskytovateľom a Registrovaným používateľom prostredníctvom elektronického formuláru a Portálu, na základe ktorej poskytuje Poskytovateľ Registrovaným používateľom bezodplatné služby špecifikované v týchto Spotrebiteľských obchodných podmienkach;

 • Dodávateľ“ je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorí na Portáli prezentujú nimi ponúkané služby a s ktorými sa môžu Prostredníctvom Portálu Registrovaní používatelia skontaktovať;

 • Profil“ je rozhranie Portálu dostupné Registrovanému používateľovi po uzatvorení Zmluvy, prostredníctvom ktorého je Registrovaný používateľ oprávnený využívať tam ponúkané služby Poskytovateľom pre Registrovaných používateľov;

 • Služby“ sú služby poskytované Registrovaným používateľom na Portáli na základe Zmluvy, medzi ktoré patria služby opísané v príslušných článkoch týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok ako bezodplatné služby.

 1. Orgánom dohľadu Poskytovateľa vo vzťahu k ochrane Registrovaných používateľov ako spotrebiteľov je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava, Odbor výkonu dozoru, e-mail: tt@soi.sk, tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21.

 1. Od ustanovení týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok je možné sa odchýliť len písomnou dohodou Zmluvných strán (vrátane jej uskutočnenia v elektronickej forme, ktorá je preukázateľne potvrdená oboma Zmluvnými stranami). Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami v zmysle týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok, ktoré nie sú upravené týmito Spotrebiteľskými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku.

 1. Kontaktnými údajmi Poskytovateľa sú: online, s. r. o., Štefánikova 1408/58, 905 01 Senica, tel. č. _______________; email: _______________; pričom prostredníctvom uvedených kontaktných údajov Poskytovateľa je možné realizovať akékoľvek podnety alebo sťažnosti súvisiace s poskytovaním Služieb na Portáli v zmysle týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok alebo týkajúce sa Portálu.

 1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY UŽÍVANIA PORTÁLU


 1. Každý Návštevník portálu, ktorý sa chce stať Registrovaným používateľom, používaním Portálu vyhlasuje, že:

 • je fyzickou osobou spôsobilou na právne úkony v takom rozsahu, ktorý zahŕňa aj uzatvorenie Zmluvy na Portáli a schopnosť porozumieť jej obsahu,

 • bude používať Portál v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a dobrý mravmi, najmä že nebude pridávať na Portál obsah a príspevky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo Európskej únie, alebo že nebude takým spôsobom Portál využívať, a že informácie, dáta a osobné údaje zverejnené na Portáli nebude nijakým spôsobom zneužívať a že berie na vedomie, že databázy zverejnené na Portáli sú duševným vlastníctvom Poskytovateľa,

 • pri registrácii na Portáli uvedie svoje správne a presné osobné a identifikačné údaje,

 • sa oboznámil s týmito Spotrebiteľskými obchodnými podmienkami a príslušnými zásadami ochrany osobných údajov (informáciami o spracúvaní osobných údajov), ktoré sú zverejnené v príslušnej sekcii Portálu,

 • bude používať Portál tak, aby nepoškodil práva a právom chránené záujmy Poskytovateľa, Registrovaných používateľom a Dodávateľov.

 1. Registrovaný používateľ je oprávnený využívať všetky funkcie Portálu a Služby poskytované na Portáli pre Registrovaných používateľov, ktoré sú špecifikované nižšie v týchto Spotrebiteľských obchodných podmienkach, za splnenia tam uvedených podmienok.

 1. REGISTRÁCIA REGISTROVANÉHO POUŽÍVATEĽA (UZATVORENIE A VZNIK ZMLUVY O REGISTRÁCII)


 1. Každý Návštevník portálu, ktorý spĺňa podmienky uvedené v čl. II. týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok, je oprávnený sa v prípade svojho záujmu registrovať na Portáli a stať sa Registrovým používateľom (momentom uzatvorenia Zmluvy), a to postupom špecifikovaným v tomto čl. III. týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok.

 1. V prípade záujmu o registráciu na Portáli je Návštevník portálu povinný:

 • vyplniť všetky povinné polia registračného formulára na Portáli v sekcii „Registrácia/Prihlásenie“ v časti „Zóna pre nevesty“, ktorými sú:

 1. meno a priezvisko,

 1. adresa bydliska,

 1. dátum narodenia,

 1. e-mailová adresa,

 1. zvolené používateľské heslo a používateľské meno, v prípade, ak je odlišné od mena a priezviska;

 • pred vyplnením všetkých povinných polí registračného formulára sa oboznámiť s ustanoveniami týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok, a v prípade súhlasu s ich znením vyjadriť svoj súhlas s týmito Spotrebiteľskými obchodnými podmienkami a s tým, že momentom uzatvorenia Zmluvy sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou, prostredníctvom zaškrtnutia na to určeného políčka pod registračným formulárom (pri oboznamovaní sa so znením týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok je Registrovaný používateľ oprávnený sa oboznámiť sa aj s príslušnými zásadami ochrany osobných údajov Portálu, ktoré obsahujú informácie o tom, ako budú spracúvané osobné údaje Registrovaného používateľa v prípade registrácie na Portáli Poskytovateľom, ako aj v rámci procesu uzatvárania Zmluvy);

 • po vyplnení všetkých povinných polí registračného formulára a vyjadrení súhlasu so znením týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok kliknúť na políčko „Dokončiť registráciu“ alebo iné tlačidlo s obdobným významom.

 1. Návštevník portálu môže vyplnenie registračného formulára podľa bodu 2. tohto článku týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok zrealizovať aj prostredníctvom prihlásenia sa cez svoj vytvorený účet na platforme Google alebo sociálnej sieti Facebook, za súčasného splnenia všetkých ostatných podmienok registrácie podľa bodu 2. tohto článku týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok.

 1. Splnenie krokov špecifikovaných v bode 2. (2.1. až 2.3.) tohto článku týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok sa považuje za odoslanie návrhu na uzatvorenie Zmluvy Poskytovateľovi. V prípade, ak Návštevník portálu nesúhlasí so znením týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok alebo nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok registrácie na portáli uvedených v týchto Spotrebiteľských obchodných podmienkach, nie je oprávnený sa na Portáli registrovať (odoslať Poskytovateľovi registráciu).

 1. Ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky registrácie, doručí Poskytovateľ po prijatí odoslaného registračného formulára prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na e-mailovú adresu Návštevníka portálu, ktorú uviedol v registračnom formulári, prijatie registračného formulára a webový link na overenie registrácie Návštevníkom portálu, prostredníctvom ktorého Návštevník portálu overí svoju e-mailovú adresu a odoslanú registráciu. Po overení e-mailovej adresy Návštevníka portálu prostredníctvom kliknutia na doručený overovací link a prijatí tohto overenia Poskytovateľom, doručí Poskytovateľ rovnakým postupom Návštevníkovi portálu potvrdenie o prijatí registrácie. Doručením potvrdenia o prijatí registrácií podľa predchádzajúcej vety vzniká medzi Poskytovateľom a Návštevníkom portálu Zmluva, na ktorú sa vzťahujú tieto Spotrebiteľské obchodné podmienky.

 1. Povinné informácie a osobné údaje (políčka označené v registračnom formulári ako povinné), ktoré Registrovaný používateľ vyplní v registračnom formulári musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akéhokoľvek registračného údaju opraviť tento údaj vo svojom Profile bez zbytočného odkladu.

 1. Každý Registrovaný používateľ môže byť pod rovnakými registračnými údajmi registrovaný na Portálu iba raz. Pod rovnakými registračnými údajmi mu ďalšia registrácia, a teda vznik novej Zmluvy, nebude umožnená.

 1. Po vzniku Zmluvy sa Návštevník portálu stáva Registrovaným používateľom a je oprávnený využívať všetky Služby Portálu určené pre Registrovaných používateľov.

 1. SLUŽBY PORTÁLU


 1. Využívanie Portálu má za cieľ uľahčiť Registrovanému používateľovi naplánovať si svoju vlastnú svadbu, vytvoriť vlastný plánovač svadby, nájsť vhodné priestory pre uskutočnenie svadby ako aj možnosti spojiť sa s Dodávateľmi - poskytovateľmi svadobných služieb ako sú fotograf, kameraman, vizážista, aranžér, DJ alebo cukrár, a s týmito si, prostredníctvom interného chatu na Portáli, dohodnúť podmienky spolupráce a uzatvoriť, v prípade dohody, príslušné zmluvné vzťahy.

 1. Všetky Služby, ktoré prostredníctvom Portálu poskytuje Poskytovateľ Registrovaným používateľom na základe týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok, sú bezodplatné.

 1. Po registrácii na Portáli a vzniku Zmluvy vytvorí Poskytovateľ Registrovanému používateľovi na Portáli Profil, ktorý si môže Registrovaný používateľ upravovať a prispôsobovať podľa svojich preferencií a dostupných funkcionalít Portálu. Registrovaný používateľ berie na vedomie, že Profil Registrovaného používateľa na Portáli nie je viditeľný iným návštevníkom Portálu, ak nie je ďalej ustanovené inak.

 1. Každý Registrovaný používateľ môže na Portáli využívať, okrem Služby správy svojho Profilu, aj nasledujúce služby:

NÁZOV SLUŽBY

Špecifikácia služby

Naša svadba

Zobrazenie celkového prehľadu o využívaných Službách na Portáli a Profilu Registrovaného používateľa

Zoznam úloh

Vedenie prehľadného zoznamu úloh súvisiacich s plánovaním svadby, vrátane možnosti editácie jednotlivých úloh, vytvárania nových, a vedenia prehľadu o ich splnení

Zoznam hostí

Vedenie zoznamu hostí plánovanej svadby, s možnosťou pridávania informácií o hosťoch, rozposlaných pozvánkach alebo ich kontaktných údajov

Rozpočet

Vedenie prehľadného a graficky znázorneného modelu rozpočtu, s jednotlivými položkami, ktorý umožňuje vedenie celkového prehľadu o plánovaných alebo uskutočnených výdavkoch týkajúcich sa plánovanej svadby

Svadobný web

Vytvorenie vlastnej podstránky na Portáli o plánovanej alebo uskutočnenej svadbe, s uvedením informácií o lokalite svadby, čase jej konania a podobne, vrátane možnosti zverejnenia fotografií, ktorá bude zverejnená na Portáli ako samostatná podstránka

Chat (Moje správy)

Možnosť chatovať s konkrétnym Dodávateľom na Portáli prostredníctvom chatovacieho rozhrania Portálu

Hodnotenie Dodávateľov

Možnosť pridávať hodnotenia jednotlivým Dodávateľom a slovné recenzie o službách jednotlivých Dodávateľov


 1. V rámci Služby Chat (Moje správy), prostredníctvom ktorej bude môcť Registrovaný používateľ osloviť konkrétneho Dodávateľa, bude sprístupnené políčko „Dohodli sme sa“, po zakliknutí ktorého vznikne medzi Registrovaným používateľom a Dodávateľom zmluva, obsah ktorej sa bude nachádzať v príslušnom Chate. Následne bude Registrovanému používateľovi a príslušnému Dodávateľovi zaslaná e-mailová správa s informáciou, že medzi nimi došlo k uzatvoreniu zmluvy s odkazom na konkrétny Chat a s uvedením ďalších identifikujúcich informácií.

 1. Registrovaný používateľ berie na vedomie, že pri využívaní Služby Svadobný web budú tam uvedené informácie, fotografie alebo iné ním nahrané dáta zverejnené na Portáli ako samostatná podstránka, ktorá bude prístupná tým Návštevníkom portálu, ktorí kliknú na príslušný link zverejnený v profile Registrovaného používateľa, alebo ktorý Registrovaný používateľ iným spôsobom zverejní alebo sprístupní (t. j. bude vyhotovená ako v príslušných internetových prehliadačoch neindexovaná podstránka). Registrovaný používateľ berie na vedomie, že:

 • v prípade, ak na tejto podstránke zverejní akékoľvek informácie o tretích osobách (iných ako Registrovaný používateľ), predovšetkým akékoľvek osobné údaje tretích osôb, je povinný tak urobiť vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým s predpismi o ochrane osobných údajov, a za takéto ich zverejnenie zodpovedá,
 • uvedená podstránka v rámci Služby Svadobný web bude ako internetová podstránka vymazaná po uplynutí jedného roka od dátumu, ktorý Registrovaný používateľ zadal vo svojom Profile ako dátum svojej svadby, ak nepríde k ukončeniu Zmluvy a odstráneniu Profilu Registrovaného používateľa skôr, niektorým zo spôsobov uvedených v čl. VII. alebo v iných ustanoveniach týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA A REGISTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV


 1. Každý Registrovaný používateľ Portálu berie na vedomie, že v zmysle uzatvorenej Zmluvy je povinný:

 • využívať Portál a Služby na ňom poskytované tak, aby nepoškodil práva a právom chránené záujmy Poskytovateľa, ostatných Registrovaných používateľov a Dodávateľov (všeobecne ostatných návštevníkov Portálu),

 • používať Portál v súlade s týmito Spotrebiteľskými obchodnými podmienkami, v súlade s dobrými mravmi a v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä žiadnym spôsobom:

 1. nepropagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

 1. nepropagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

 1. otvorene alebo skrytou formou nepropagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

 1. nepoužívať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

 1. neohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,

 1. nepropagovať pornografiu,

 1. otvorene alebo skrytou formou nepropagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov,

 1. nepropagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb,

 1. otvorene alebo skrytou formou nepropagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať,

 1. nepropagovať a neuskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,

 1. neuvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu priniesť inému subjektu neoprávnený prospech alebo výhodu,

 1. neobchádzať vyššie uvedené zákazy.

 1. Registrovaní používatelia sú povinní na Portáli zverejňovať a poskytovať len správne a presné informácie, najmä reálne údaje o svojej osobe, tak, aby mohol Poskytovateľ poskytovať Služby riadne v súlade s týmito Spotrebiteľskými obchodnými podmienkami. Za zverejnené a poskytnuté informácie sú zodpovední Registrovaní používatelia.

 1. Registrovaní používatelia pri využívaní Služieb Portálu nesmú:

 • vytvoriť na Portáli falošný profil Registrovaného používateľa alebo použiť identitu inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby (v zmysle príslušných právnych predpisov) a vydávať ju za svoju vlastnú,

 • uvádzať v hodnoteniach Dodávateľov zverejnených na Portáli nepravdivé, nesprávne, klamlivé, zavádzajúce a / alebo neúplné informácie, ktoré môžu poškodiť záujmy zverejnených Dodávateľov,

 • kopírovať, sťahovať a / alebo iným spôsobom používať údaje zverejnené na Portáli alebo porušovať práva duševného vlastníctva, najmä ochranné známky, patenty, obchodné tajomstvá a podobne, najmä ich neoprávneným sprístupňovaním alebo vydávaním za vlastné,

 • porušovať práva duševného vlastníctva Poskytovateľa, najmä kopírovať alebo distribuovať technológie používané Poskytovateľom na prevádzku Portálu, požívanie loga Poskytovateľa a / alebo akékoľvek iné práva Poskytovateľa.

 1. Registrovaní používatelia sú povinní bezpečne uchovávať heslo k ich profilu na Portáli, pričom sa zaväzujú bezodkladne kontaktovať Poskytovateľa, ihneď po tom ako zistia neautorizované použitie svojho profilu.

 1. Každý Registrovaný používateľ je oprávnený editovať a upravovať svoj osobný profil na Portáli v rozsahu špecifikovanom v článku IV. týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok (Služby portálu). Každý Registrovaný používateľ je oprávnený nahlásiť Poskytovateľovi Profil iného používateľa Portálu v prípade, ak zistí alebo ma podozrenie, že prostredníctvom tohto Profilu dochádza k porušovaniu podmienok používania Portálu stanovených týmito Spotrebiteľskými obchodnými podmienkami alebo k porušovaniu zákazov a obmedzení špecifikovaných v bodoch 1. až 3. tohto článku týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok. Poskytovateľ každé takéto nahlásenie Profilu Registrovaného používateľa hodnotí osobitne.

 1. Poskytovateľ je povinný vytvárať pre Registrovaného používateľa podmienky k tomu, aby mohol využívať Služby na Portáli v plnom rozsahu.

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť alebo obmedziť Registrovanému používateľovi prístup na Portál, alebo odstrániť akúkoľvek elektronickú aktivitu Registrovaného používateľa (hodnotenia, atď.) z Portálu, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Registrovaného používateľa alebo Dodávateľa, alebo z dôvodu iného závažného porušenia týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok.

 1. Každý Registrovaný používateľ tiež berie na vedomie, že:

 • zmluvnými stranami pri uzatvorení akejkoľvek zmluvy medzi Registrovaným používateľom a Dodávateľom prostredníctvom Portálu sú vždy a výlučne len Registrovaní používatelia a Dodávatelia. Poskytovateľ v žiadnej možnej interpretácii nie je zmluvnou stranou akejkoľvek zmluvy alebo zmluvného vzťahu uzatvoreného prostredníctvom Portálu medzi Registrovaným používateľom a Dodávateľom;

 • zmluvný vzťah medzi Registrovaným používateľom a Poskytovateľom zodpovedá len a výlučne Zmluve (o registrácií) obmedzenej len a výlučne na vytvorenie možnosti pre Registrovaného používateľa, aby ten využíval Služby Portálu a uzatvoril zmluvu o poskytovaní služieb alebo inú zmluvu s Dodávateľom, pričom obsah takejto zmluvy a zodpovednosť zmluvných strán za jej plnenie je ponechaná výlučne na vôli Registrovaných požívateľov a Dodávateľov ako zmluvných strán voči sebe navzájom. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah vzájomných zmluvných dojednaní, ktoré medzi sebou dojednali Registrovaní používatelia a Dodávatelia ako zmluvné strany vo vzťahu k vzájomne uzatvorenej zmluve prostredníctvom Portálu;

 • prípadné spory medzi Registrovanými používateľmi a Dodávateľmi sú si títo povinní riešiť výlučne medzi sebou. Poskytovateľ neposkytuje osobné údaje iných používateľov Portálu, ktoré v zmysle uzatvorenej Zmluvy spracúva iným užívateľom alebo návštevníkom Portálu (okrem prípadov, kedy je takého poskytnutie alebo zverejnenie súčasťou niektorej zo Služieb portálu), ani žiadnej inej osobe, s výnimkou úradných osôb, ktorým toto oprávnenie patrí v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä v prípadoch, ak niektorý z užívateľov Portálu spácha trestný čin alebo sa dopustí priestupku alebo spôsobí inému užívateľovi Portálu škodu, pričom v takom prípade poskytne Poskytovateľ z titulu edičnej povinnosti všetky informácie zo systému, ktorými disponuje, výlučne orgánu činnému v trestnom konaní, orgánu prejednávajúcemu priestupok alebo súdu, prípadne inej oprávnenej osobe, ktorá svoje oprávnenie riadnym spôsobom preukáže.

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (UZATVORENEJ NA DIAĽKU), ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI


 1. Každý Registrovaný používateľ (spotrebiteľ) má v zmysle § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy ako zmluvy uzavretej na diaľku s Poskytovateľom, a to do 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 1. Registrovaný používateľ, ktorý si chce uplatniť svoje právo odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 1. tohto článku týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok, je oprávnený využiť postup pre odstúpenie od Zmluvy podľa čl. VII. týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok (t. k. kliknutím na políčko Odstrániť profil“) alebo tak, že informuje Poskytovateľa o tom, že využíva svoje právo odstúpiť od Zmluvy zaslaním e-mailovej správy alebo akýmkoľvek iným oznámením, z ktorého bude zrejmá vôľa Registrovaného používateľa odstúpiť od Zmluvy. Registrovaný používateľ je oprávnený doručiť oznámenie o odstúpení od Zmluvy prostredníctvom elektronickej správy alebo poštovej zásielky zaslanej na kontaktnú e-mailovú resp. korešpondenčnú adresu Poskytovateľa uvedenú v čl. I. týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok.

 1. Vzhľadom k tomu, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, že Poskytovateľ poskytuje Služby pre Registrovaných používateľov na Portáli bezodplatne, nezodpovedá za vady poskytovaných Služieb, ako ani za prípadné výpadky a / alebo poruchy Portálu, ktorých následkom je prerušenie poskytovania Služieb na Portáli. Poskytovateľ má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu. Ustanoveniami tohto bodu tohto článku týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok nie je dotknutá zodpovednosť Poskytovateľa za škodu v zmysle príslušným právnych predpisov.

 1. Každý Registrovaný používateľ berie na vedomie, že Portál využíva na vlastnú zodpovednosť a riziko, pričom berie na vedomie, že môže byť pri týchto Službách vystavený rôznym obsahom, ktoré môžu byť posúdené ako nevhodné, neslušné alebo urážajúce.

 1. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím alebo zverejnením informácií na Portáli Registrovaným používateľom zodpovedá sám Registrovaný používateľ, ktorý porušil tieto práva tretích osôb. V prípade sankcionovania Poskytovateľa za porušenie povinností užívateľa uvedených v týchto všeobecných podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Poskytovateľa.

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola Registrovanému používateľovi spôsobená (i) nesprávnym vyplnením registračného formulára alebo tým, že (ii) Registrovaný používateľ neupozornil Poskytovateľa na nesprávnosť údajov uvedených v potvrdení registrácie doručenej mu Poskytovateľom. Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za škodu spôsobenú dôsledkom toho, že (iii) prístupové údaje Registrovaného používateľa do Portálu alebo k akýmkoľvek elektronickým médiám alebo serverom obsahujúcim vyššie uvedené údaje sa dostali do rúk neoprávnených tretích osôb a tieto boli následne neoprávnene využité / zneužité / upravené / odstránené alebo inak použité bez zavinenia Poskytovateľa.

 1. UKONČENIE (ZÁNIK) ZMLUVY O REGISTRÁCII


 1. Každý Registrovaný používateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou, a to kliknutím na políčko „Odstrániť profil“ alebo iné obdobné políčko na Portáli, vo svojom Profile, pričom v takom prípade sa Zmluvné strany dohodli, že Zmluva zrušuje ku dňu odstúpenia od Zmluvy.

 1. Po kliknutí na políčko „Odstrániť profil“ v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku Spotrebiteľských obchodných podmienok, Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymaže (anonymizuje) Profil Registrovaného používateľa na Portáli. Vymazaním Profilu Registrovaného používateľa na Portáli Poskytovateľ zároveň vymaže všetky informácie a osobné údaje poskytnuté a nahrané Registrovaným používateľom do Profilu Registrovaného používateľa na Portáli a znemožní Registrovanému používateľovi prihlásenie na Portál a využívanie Služieb na Portáli. Po kliknutí na políčko „Odstrániť profil“ sa Profil Registrovaného používateľa nebude viac zobrazovať Dodávateľom a/alebo iným užívateľom Portálu.

 1. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou prostredníctvom e-mailovej správy alebo elektronickej správy v rámci Potálu doručenej Registrovanému používateľovi v prípade, ak:

 • sa ukáže ktorékoľvek z vyhlásení Registrovaného používateľa podľa čl. II. týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok ako nepravdivé alebo zavádzajúce,

 • ak Registrovaný používateľ opakovane, napriek predchádzajúcemu upozorneniu Poskytovateľa poruší niektorú zo svojich povinností podľa čl. V. týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok,

 • v prípade dlhodobého neprihlásenia sa Registrovaného používateľa do svojho Profilu, ktorým sa rozumie situácia, kedy sa Registrovaný používateľ neprihlási do svojho Profilu na Portáli po dobu 12 mesiacov odo dňa posledného prihlásenia,

 • aktivitou Registrovaného používateľa na Portáli príde k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie alebo ak príde k hrubému porušeniu týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok Registrovaným používateľom, ktorým sa rozumie porušenie zákazov špecifikovaných v bodoch 1. až 3 čl. V. týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok.

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpením od Zmluvy podľa bodu 3. tohto článku Spotrebiteľských obchodných podmienok sa Zmluva zrušuje ku dňu odstúpenia od Zmluvy. V prípade opísanom v bode 3.3. tohto článku Spotrebiteľských obchodných podmienok pošle pred odstúpením od Zmluvy Poskytovateľ Registrovanému používateľovi e-mailovú správu s upozornením, že jeho Profil môže byť zrušený, ak sa do 5 dní neprihlási do svojho Profilu na Portáli a berie tak na vedomie, že Profil Registrovaného používateľa bude z Portálu odstránený.

 1. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH OCHRANA


 1. Pri používaní Portálu, poskytovaní Služieb na Portáli a uzatváraní Zmlúv na Portáli Poskytovateľom s Registrovanými používateľmi prichádza k spracúvaniu osobných údajov Registrovaných používateľov (ďalej ako „Dotknuté osoby“).

 1. Poskytovateľ dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Poskytovateľ spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov.

 1. Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb, ku ktorému dochádza v súvislosti s činnosťami uvedenými v bode 1. tohto článku Zmluvy, sú zverejnené v informáciách o spracúvaní osobných údajov Poskytovateľom na webovej stránke.

 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV


 1. Každý Registrovaný používateľ (spotrebiteľ) má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich zo Zmluvy.

 1. Počas alternatívneho riešenia sporov sa postupuje v zmysle príslušných predpisov upravujúcich alternatívne riešenie sporov. Registrovaný používateľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu má Registrovaný používateľ (spotrebiteľ) právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 1. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, prostredníctvom ktorej je možné podať aj návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v nasledujúcej sekcií uvedenej platformy https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi

 1. Registrovaný používateľ (spotrebiteľ) má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm, v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Poskytovateľom.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


 1. Poskytovateľ je oprávnený tieto Spotrebiteľské obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a / alebo ich doplniť, a to aj jednostranne. Poskytovateľ oznámi zmenu týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok pred nadobudnutím účinnosti príslušnej zmeny tak, aby sa s nimi oboznámili všetci Registrovaní používatelia, pričom každá zmena týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok je v každom prípade zverejnená na Portáli a Registrovaným používateľom doručená prostredníctvom e-mailovej správy. Nadobudnutím platnosti a účinnosti nových Spotrebiteľských obchodných podmienok strácajú platnosť a účinnosť pôvodné Spotrebiteľské obchodné podmienky. V prípade, ak s novým znením Spotrebiteľských obchodných podmienok Registrovaní používatelia nesúhlasia, sú oprávnení od Zmluvy odstúpiť, a to kedykoľvek až do nadobudnutia účinnosti nových Spotrebiteľských obchodných podmienok (a to prostredníctvom e-mailovej správy doručenej Poskytovateľovi alebo zmazaním svojho Profilu v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok).

 1. V prípade, ak niektoré z ustanovení týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia.

 1. V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu Zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že Zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.

 1. Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom tzv. „vyššej moci“. Za udalosti vplyvom tzv. „vyššej moci“ podľa predchádzajúcej vety sa považujú také udalosti, ktoré Zmluvné strany nemohli predvídať a nemohli im zabrániť, a to ani v prípade vynaloženia všetkého možného požadovaného úsilia a / alebo odbornej starostlivosti a ktorá je nezávislá od vôle Zmluvných strán, najmä vojna, štrajk, povstanie, živelná pohroma, pandémia, legislatívne zmeny, ak nie je vyššie, v príslušných častiach týchto Spotrebiteľských obchodných podmienok, uvedené inak.

 1. Tieto Spotrebiteľské obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa ___._______.